فرآیند کاوی

فرایند کاوی در کسب و کار : مدل های فرایندی استخراج شده از کسب و کار Replay

فرایند کاوی در کسب و کار

همانطور که در قبلا بیان کردیم، انطباق مدل استخراج شده از فرایندهای کسب و کار، و آنچه که در واقعیت رخ میدهد ، یکی از مهمترین اهداف الگوریتم فرایند کاوی در کسب و کار است. به همین منظور سه رویکرد زیر را برای بررسی انطباق مدل فرایندی استخراج شده و …

ادامه نوشته »

فرایند کاوی در کسب و کار : مدل های فرایندی استخراج شده از کسب و کار Play-Inو Play-Out

فرایند کاوی در کسب و کار

یکی از مهمترین نکاتی که فرایند کاوی در کسب و کار به آن تاکید دارد، آن است که مدل استخراج شده از فرایندهای کسب و کار، و آنچه گه در واقعیت رخ میدهد بیشترین انطباق را با هم داشته باشد. برای همین منظور ما از سه رویکرد زیر را برای …

ادامه نوشته »

بررسی یک نمونه واقعی از فرایند کاوی – بخش سوم تحلیل فرایند بر اساس معیار منبع، زمان اجرا و هزینه هر فعالیت

پیش از ارائه این بخش که به تحلیل فرایند می پردازد، نیاز است تا دو مطلب قبلی را مرور کنید، در مطلب اول، فایل event logs را به‌طور کامل مورد بررسی قرار دادیم و خصوصیات آن را نیز بررسی نمودیم. در مطلب دوم،  الگورتیم های شناسایی فرایند را بر روی فایل …

ادامه نوشته »

بررسی یک نمونه واقعی از فرایند کاوی – بخش دوم شناسایی فرایند

شناسایی فرایند

پیش از مطالعه این مطلب نیاز است تا بخش قبل را نیز مرور کنید، در مطلب قبلی فایل event logs را به‌طور کامل مورد بررسی قرار دادیم و خصوصیات آن را نیز بررسی نمودیم. دراین مطلب  الگورتیم های شناسایی فرایند را بررسی میکنیم. برای درک بهتر این مطلب نیاز است …

ادامه نوشته »

بررسی یک نمونه واقعی از فرایند کاوی – بخش اول تحلیل event logs

فرایند کاوی

دراین مطلب قصد داریم یک نمونه واقعی از تحلیل فایل event log رابر اساس الگوریتم های فرایند کاوی ارائه بدهیم. فرض کنید ما داده های فرایندی یک کسب و کار را گرفته ایم و به صورت زیراست: نمونه یک فایل event log شامل فرایند های یک کسب و کار همانطور …

ادامه نوشته »

انواع تحلیل و بهبود فرایند با کمک تکنیک های فرایند کاوی

همانطور که در مطلب قبل بیان کردیم  الگوریتم‌های توسعه extension یکی از زیر شاخه های الگوریتم‌های بهبود فرایند (enhancement) هستند. الگوریتم های توسعه، یک دید و نگرش جدید از فرایند را به ما ارائه می دهند. این دید و نگرش در جهت درک بهتر فرایند و ارائه پیشنهاد در جهت …

ادامه نوشته »

دسته سوم الگوریتم‌های فرایند کاوی، الگوریتم‌های بهبود فرایند (enhancement)

بهبود فرایند

در دو مطلب گذشته  الگوریتم‌های شناسایی فرآیند (discovery) و الگوریتم‌های انطباق فرایند (conformance) رو بررسی کردیم. در این بخش آخرین دسته الگوریتم‌ها، الگوریتم‌های بهبود فرایند (enhancement)، رو بررسی می‌کنیم. هدف اصلی این دسته از الگوریتم های بهبود فرایند، گسترش یا بهبود فرایند های جاری کسب و کارها است.  بهبود و …

ادامه نوشته »

دسته دوم الگوریتم‌های فرایند کاوی، الگوریتم‌های انطباق فرایند (conformance)

دسته دوم الگوریتم‌های فرایند کاوی، الگوریتم‌های انطباق فرایند (conformance)

توی مطلب قبل دسته اول الگوریتم‌های فرایند کاوی، الگوریتم‌های شناسایی فرآیند (discovery) رو بررسی کردیم و قول دادیم که سایر الگوریتم های خانواده فرایند کاوی رو هم توضیح بدیم. در این مطلب دسته دوم الگوریتم ها فرایند کاوی الگوریتم‌های انطباق فرایند (conformance) رو معرفی میکنیم. دسته دوم الگوریتم‌های فرایند کاوی، …

ادامه نوشته »

دسته اول الگوریتم‌های فرایند کاوی، الگوریتم‌های شناسایی فرآیند (discovery)

دسته اول الگوریتم‌های فرایند کاوی، الگوریتم‌های شناسایی فرآیند (discovery)

همانطور که توی مطلب قبل گفتیم الگوریتم‌های فرایند کاوی خودشون سه بخش میشن، 1-الگوریتم های شناسایی فرآیند (discovery)، 2-الگوریتم های بررسی میزان انطباق فرآیندهای که طراحی شده‌اند و آنچه در محیط عملیاتی رخ می‌دهد (conformance) و 3-در نهایت الگوریتم های که  در جهت بهبود فرایند پیشنهاد ارائه میدهند (enhancement) توی …

ادامه نوشته »

صفر تا صد تولید مدل فرایند و ارتباط آن با فرایند کاوی

در این مطلب قصد داریم چرخه عمر مربوط به تولید مدل فرآیندها و ارتباط اون با فرایند کاوی رو بررسی کنیم. به همین منظور ابتدا یک نگاه کلی به چرخه تولید مدل فرآیندها می ندا زیم. شکل زیر چرخه تولید، مدل فرآیند نمایش داده شده است 1-    گام اول طراحی …

ادامه نوشته »